Arvamused

 

Eesti Kohtunike Ühingu juhatuse nimel esitatud arvamused ja seisukohad:
Kuupäev Adressaat ja sisu Fail
23.05.2024 Justiitsministeerium – Arvamus kinnistusraamatuseaduse muutmise seaduse eelnõu kohta (elukohaandmete avalikustamine)
PDF-fail
13.05.2024 Kohtute haldamise nõukoja moodustatud töörühm – Arvamus kohtute arengukava projekti kohta
PDF-fail
15.04.2024 Justiitsministeerium – Ühingu ettepanekud seoses kohtunike töövõimetushüvitistega
PDF-fail
26.02.2024 Justiitsministeerium – Arvamus kohtute seaduse muutmise seaduse eelnõu (kohtuhaldusmudel) väljatöötamise kavatsuse kohta
PDF-fail
19.02.2024 Õiguskantsler – Avaldus kõrgemate riigiteenijate ametipalkade seaduse põhiseadusega kooskõla hindamiseks (palkade indekseerimine)
PDF-fail
19.02.2024 Justiitsministeerium – Arvamus halduskohtumenetluse seadustiku ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu kohta (kohtumenetluse avalikkus)
PDF-fail
07.12.2023 Vabariigi President – Pöördumine seoses kõrgemate riigiteenijate ametipalkade seaduse täiendamise seadusega (305 SE) (palkade indekseerimine)
PDF-fail
07.12.2023 Justiitsministeerium – Arvamus kohtute seaduse muutmise seaduse eelnõu väljatöötamiskavatsuse kohta (kohtunikule tagasiside andmine, osaline tööaeg, ametikitsendused, teenistusvanuse ülemmäär)
PDF-fail
07.12.2023 Justiitsministeerium – Arvamus kinnistusraamatuseaduse muutmise seaduse eelnõu väljatöötamiskavatsuse kohta (elukohaandmete avalikustamine)
PDF-fail
27.10.2023 Riigikogu põhiseaduskomisjon – Ettepanek algatada kõrgemate riigiteenijate ametipalkade seaduse täiendamise seaduse eelnõu (305 SE) muudatusettepenk (palkade indekseerimine)
PDF-fail
27.10.2023 Justiitsministeerium – Pöördumine seoses kohtunike täiendava motiveerimisega
PDF-fail
24.09.2023 Rahandusminister, justiitsminister – Arvamus kõrgemate riigiteenijate ametipalkade seaduse muutmise seaduse eelnõu kohta (palkade indekseerimine)
PDF-fail
13.09.2023 Peaminister, justiitsminister – Pöördumine seoses kohtunike palkade indekseerimise muutmisega PDF-fail
26.04.2023 Justiitsministeerium, kohtute haldamise nõukoda – Pöördumine ettepanekuga muuta senist korda päringute tegemisel kinnistusraamatus (kohtunike, prokuröride jt elukohad)
PDF-fail
08.03.2023 Justiitsministeerium – Arvamus juristieksami seaduse eelnõu kohta
PDF-fail
23.02.2023 Justiitsministeerium, kohtute haldamise nõukoda – Pöördumine seoses ühingu ettepanekutega kohtunike sotsiaalsete tagatiste parandamiseks
PDF-fail
20.02.2023 Justiitsministeerium, kohtute haldamise nõukoda – Pöördumine seoses kohtute ja kohtunike turvalisusega PDF-fail
23.01.2023 Riigikogu õiguskomisjon – Arvamus kriminaalmenetluse seadustiku muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu 367 SE kohta (KrMS revisjon)
PDF-fail
07.11.2022 Riigikogusse valitud erakonnad – Ettepanekud kohtusüsteemi jätkusuutlikkuse tagamiseks PDF-fail
01.11.2022 Riigikogu õiguskomisjon – Arvamus tsiviilkohtumenetluse seadustiku ja halduskohtumenetluse seadustiku muutmise seaduse eelnõu 723 SE kohta (paberivabale kohtumenetlusele üleminek)
PDF-fail
03.10.2022 Riigikogu põhiseaduskomisjon – Arvamus kohtute seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu 633 SE kohta (kohtuarendus)
PDF-fail
18.04.2022 Justiitsministeerium – Pöördumine seoses kohtunike seas läbi viidud töökoormuse küsimustikuga
PDF-fail
18.04.2022 Riigikogu õiguskomisjon – Arvamus halduskohtumenetluse seadustiku ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu 574 SE kohta (kohtumenetluse avalikkus)
PDF-fail
23.03.2022 Justiitsministeerium – Arvamus kohtute seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu kohta (kohtuarendus)
PDF-fail
21.03.2022 Justiitsministeerium – Arvamus juristieksami regulatsiooni väljatöötamise kavatsuse kohta
PDF-fail
14.09.2021 Justiitsministeerium – Arvamus riigilõivuseaduse, tsiviilkohtumenetluse seadustiku, halduskohtumenetluse seadustiku ning tsiviilkohtumenetluse seadustiku ja täitemenetluse seadustiku rakendamise seaduse muutmise seaduse eelnõu kohta (lõivude ja piirmäärade tõstmine)
PDF-fail
10.09.2021 Justiitsministeerium – Arvamus tsiviilkohtumenetluse seadustiku, halduskohtumenetluse seadustiku ning tsiviilkohtumenetluse seadustiku ja täitemenetluse seadustiku rakendamise seaduse muutmise seaduse eelnõu kohta (paberivabale kohtumenetlusele üleminek)
PDF-fail
10.09.2021 Justiitsministeerium – Arvamus halduskohtumenetluse seadustiku ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu kohta (kohtumenetluse avalikkus)
PDF-fail
13.08.2021 Justiitsministeerium – Arvamus kohtuesinduse kvaliteediprobleemide lahendamise seaduse eelnõu väljatöötamiskavatsuse kohta
PDF-fail
06.04.2021 Justiitsministeerium – Arvamus füüsilise isiku maksejõuetuse seaduse eelnõu kohta
PDF-fail
05.02.2021 Riigikogu õiguskomisjon – Arvamus täitemenetluse seadustiku muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (315 SE) kohta (massaegumine)
PDF-fail
29.12.2020 Justiitsministeerium – Esialgsed seisukohad kehtivate kohtunike ametikitsenduste ajakohasuse ja muutmisvajaduse osas (kohtunike ametikitsendused ja sotsiaaltagatised)
PDF-fail
14.12.2020 Sotsiaalministeerium – Pöördumine seoses kohtutöötajate COVID-19 vaktsineerimisega
PDF-fail
09.12.2020 Justiitsministeerium – Arvamus halduskohtumenetluse seadustiku, kriminaalmenetluse seadustiku, tsiviilkohtumenetluse seadustiku ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu väljatöötamise kavatsuse kohta (kohtumenetluse avalikkus)
PDF-fail
23.11.2020 Justiitsministeerium – Arvamus täitemenetluse seadustiku muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu kohta (massaegumine)
PDF-fail
26.10.2020 Justiitsministeerium – Arvamus kohtute seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu väljatöötamise kavatsuse kohta (kohtuarendus)
PDF-fail
24.08.2020 Justiitsministeerium – Arvamus tsiviilkohtumenetluse seadustiku muudatuste eelnõu väljatöötamise kavatsuse projekti kohta (digitaalne kohtutoimik)
PDF-fail
12.06.2020 Justiitsministeerium – Pöördumine seoses Harju Maakohtus läbi viidud järelevalvega
PDF-fail
04.05.2020 Riigikogu põhiseaduskomisjon – Arvamus kohtute seaduse ja tsiviilkohtumenetluse seadustiku muutmise seaduse eelnõu (175 SE) kohta (kohtute töökoormuse ühtlustamine: asjade ümbersuunamine, kohtutevaheline abistamine, registriasjadega seotud vaidluste erialluvus)
PDF-fail
04.05.2020 Justiitsministeerium – Arvamus justiitsministri 28.12.2005 määruse nr 59 "Kohtule dokumentide esitamise kord" muutmise eelnõu kohta (e-toimiku süsteemi kaudu esitatavad dokumendid)
PDF-fail
05.03.2020 Õiguskantsler – Pöördumine seoses kohtute infosüsteemi põhimäärusega (KIS järelevalve)
PDF-fail
29.01.2020 Justiitsministeerium – Kohtunike töövõimehüvitisest
PDF-fail
27.01.2020 Kohtunike eetikanõukogu – Kohtunike eetikakoodeksi punkti 20 tõlgendamisest (huvide konflikt)
PDF-fail
16.01.2020 Justiitsministeerium – Arvamus kohtute seaduse ja tsiviilkohtumenetluse seadustiku muutmise seaduse eelnõu kohta (kohtute töökoormuse ühtlustamine)
PDF-fail
18.10.2019 Justiitsministeerium – Pöördumine seoses kohtute infosüsteemi (KIS) kasutajaõiguste erakorralise järelevalvega (KIS järelevalve)
PDF-fail
11.10.2019 Justiitsministeerium – Arvamus kohtute seaduse ja tsiviilkohtumenetluse seadustiku muutmise seaduse eelnõu väljatöötamise kavatsuse kohta (kohtute töökoormuse ühtlustamine)
PDF-fail
26.09.2019 Justiitsministeerium – Arvamus justiitsministri määruse "Kohtuniku valveaja lisatasu" eelnõu kohta
PDF-fail
13.09.2019 Justiitsministeerium ja kohtute haldamise nõukoda – Pöördumine seoses paberivabale menetlusele üleminekuga tsiviil- ja haldusasjades (digitoimik)
PDF-fail
26.08.2019 Justiitsministeerium – Arvamus kriminaalmenetluse seadustiku ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu kohta (KrMS revisjon)
PDF-fail
23.04.2019 Rahandusministeerium – Arvamus maksukorralduse seaduse, halduskohtumenetluse seadustiku ja kohtute seaduse muutmise seaduse eelnõu kohta (maksulepingute kohaldamisel tekkinud vaidluste lahendamine)
PDF-fail
29.03.2019 Justiitsministeerium – Teistkordne pöördumine seoses kohtute infosüsteemi (KIS) sisestatud uute ajahinnangutega (kohtute töökoormuse hindamise metoodika)
PDF-fail
13.03.2019 Justiitsministeerium – Ettepanek kohtuniku töövõimetuspensioni taastamiseks või muu sarnases suuruses hüvitise maksmise võimaluse loomiseks kohtuniku töövõime püsiva vähenemise või kaotuse korral
PDF-fail
06.03.2019 Riigikogusse valitud erakonnad – Ettepanekud kohtusüsteemi arendamiseks
PDF-fail
01.02.2019 Justiitsministeerium – Pöördumine seoses kohtute infosüsteemi (KIS) sisestatud uute ajahinnangutega (kohtute töökoormuse hindamise metoodika)
PDF-fail
20.12.2018 Riigikogu sotsiaalkomisjon – Arvamus Tallinna Linnavalitsuse ettepanekute osas seadusemuudatuste algatamiseks lastekaitsetöö paremaks korraldamiseks
PDF-fail
17.12.2018 Riigikogu põhiseaduskomisjon – Märgukiri seoses kohtute seaduse ja kriminaalmenetluse seadustiku muutmise seaduse eelnõuga (776 SE) (kohtunike lisatasu valveaja eest)
PDF-fail
12.12.2018 Siseministeerium – Arvamus välismaalaste seaduse ja riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu kohta (viisa vaidemenetlus)
PDF-fail
12.12.2018 Justiitsministeerium – Arvamus kohtute seaduse ja prokuratuuriseaduse muutmise seaduse eelnõu kohta (Euroopa Prokuratuur)
PDF-fail
12.12.2018 Justiitsministeerium – Arvamus äriseadustiku jt seaduste muutmise seaduse eelnõu kohta (tankistid)
PDF-fail
20.11.2018 Justiitsministeerium – Arvamus kohtute seaduse ja kriminaalmenetluse seadustiku muutmise seaduse eelnõu kohta (lisatasu valveaja eest ja kohtujuristide palk)
PDF-fail
12.10.2018 Riigikogu põhiseaduskomisjon – Arvamus kohtute seaduse ja kõrgemate riigiteenijate ametipalkade seaduse muutmise seaduse eelnõu (713 SE) kohta (kohtujuristide palk ja asenduskohtuniku instituut)
PDF-fail
13.07.2018 Justiitsministeerium – Arvamus justiitsministri 08.02.2018 määruse nr 7 "Maa-, haldus- ja ringkonnakohtu kantselei kodukord" muutmise kohta (üleminek digitoimikule)
PDF-fail
09.07.2018 Justiitsministeerium – Arvamus kohtute seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu kohta (asenduskohtuniku instituut)
PDF-fail
29.06.2018 Justiitsministeerium – Ettepanek lisatasude kehtestamiseks kohtunike teenistusaastate eest
PDF-fail
26.06.2018 Justiitsministeerium – Pöördumine seoses kohtute infosüsteemi (KIS) kasutajaõiguste erakorralise järelevalvega
PDF-fail
31.05.2018 Justiitsministeerium – Arvamus kriminaalmenetluse seadustiku ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu kohta
PDF-fail
25.04.2018 Õiguskantsler – Arvamus seoses Eesti Advokatuuri tõstatatud küsimusega tsiviilkohtumenetluse seadustiku § 3141 lõike 1 (kättetoimetamine saatmisega) rakenduspraktikast
PDF-fail
23.02.2018 Justiitsministeerium – Arvamus Justiitsministri 27.10.2005 määruse nr 46 "Maa- ja halduskohtute kohtumajade täpsed asukohad ja teeninduspiirkonnad ning ringkonnakohtute asukohad" muutmise määruse eelnõu kohta
PDF-fail
23.01.2018 Justiitsministeerium – Arvamus kohtute seaduse muutmise seaduse eelnõu väljatöötamiskavatsuse kohta
PDF-fail
26.09.2017 Justiitsministeerium – Arvamus advokatuuriseaduse, kohtutäituri seaduse ja notariaadiseaduse muutmise ning sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu kohta
PDF-fail
19.09.2017 Justiitsministeerium – Arvamus kõrgemate riigiteenijate ametipalkade seaduse ja prokuratuuriseaduse muutmise seaduse eelnõu kohta
PDF-fail
30.05.2017 Kohtute haldamise nõukoda – Pöördumine seoses kohtunike ja kohtuametnike turvalisuse tagamisega PDF-fail
05.05.2017 Riigikogu põhiseaduskomisjon – Kõrgemate riigiteenijate ametipalkade indekseerimisest PDF-fail
17.04.2017 Riigikogu sotsiaalkomisjon – Arvamus töövaidluse lahendamise seaduse eelnõu (407 SE) kohta
PDF-fail
23.03.2017 Kohtute haldamise nõukoda – Vastuväited ettepanekutele kehtestada maakohtute kohtunike tööjaotusplaanide koostamiseks täiendavad põhimõtted PDF-fail
20.02.2017 Justiitsministeerium – Arvamus halduskohtumenetluse tõhustamiseks halduskohtumenetluse seadustiku, riigilõivuseaduse ja riigi õigusabi seaduse muutmise seaduse eelnõu kohta
PDF-fail
10.10.2016 Sotsiaalministeerium – Arvamus töövaidluse lahendamise seaduse eelnõu kohta
PDF-fail
04.07.2016
18.10.2016
Justiitsministeerium – Arvamus seoses Vabariigi Valitsuse seisukoha kujundamisega avaliku teenistuse seaduse, kohtute seaduse, politsei ja piirivalve seaduse ning teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (268 SE) suhtes
Riigikogu õiguskomisjonile 18.10.2016 esitatud täiendavad märkused seoses eelnõuga 268 SE.
PDF-fail
PDF-fail
10.06.2016 Riigikogu juhatus – Kõrgemate riigiteenijate ametipalkade indekseerimisest
PDF-fail
09.05.2016 Justiitsministeerium – Arvamus halduskohtumenetluse seadustiku muutmise seaduse eelnõu väljatöötamiskavatsuse kohta
PDF-fail
15.04.2016 Siseministeerium – Arvamus rahvastikuregistri seaduse uue tervikteksti eelnõu kohta
PDF-fail
28.03.2016 Siseministeerium – Arvamus siseministri 17. juuli 2014. aasta määruse nr 32 "Rahvastikuregistrisse kandmiseks üleantavate andmete loetelu andmeandjate kaupa" muutmise eelnõu kohta
PDF-fail
18.01.2016 Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium – Mereõiguse revisjonist
PDF-fail
30.12.2015 Siseministeerium – Arvamus nimeseaduse eelnõu väljatöötamise kavatsuse kohta
PDF-fail
11.12.2015 Justiitsministeerium – Arvamus kohtue seaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu kohta
PDF-fail
28.10.2015 Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium – Arvamus mereõiguse kodifitseerimise lähteülesande projekti kohta
PDF-fail
14.10.2015 Riigikogu põhiseaduskomisjon – Arvamus kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse ja sellega seonduvate seaduste muutmise seaduse eelnõu (42 SE) kohta
PDF-fail
14.10.2015 Justiitsministeerium – Arvamus advokatuuriseaduse seaduse muutmise seaduse eelnõu kohta
PDF-fail
02.10.2015 Riigikogu fraktsioonid ja põhiseaduskomisjon – Pöördumine seoses kõrgemate riigiteenijate ametipalkade indekseerimisega
PDF-fail
17.07.2015 Justiitsministeerium – Arvamus kohtute seaduse muutmise seaduse eelnõu väljatöötamiskavatsuse kohta (asenduskohtunik ja aseesimees)
PDF-fail
17.07.2015 Justiitsministeerium – Arvamus kohtute seaduse muutmise seaduse eelnõu väljatöötamiskavatsuse kohta (kohtunikuks saamise korraldus, staažiga seotud lisapuhkus, enesetäiendamise aasta)
PDF-fail
17.07.2015 Justiitsministeerium – Arvamus advokatuuriseaduse muutmise seaduse eelnõu väljatöötamiskavatsuse kohta
PDF-fail
10.07.2015 Õiguskantsler – Menetlusabi taotluste eestikeelsuse nõude rakendamisest
PDF-fail
06.07.2015 Justiitsministeerium – Arvamus kohtute seaduse muutmise seaduse eelnõu kohta
PDF-fail
17.04.2015 Õiguskantsler – Seisukoht tsiviilkohtumenetluse seadustiku § 3141 (kättetoimetamine saatmisega) põhiseaduslikkuse küsimuses
PDF-fail
15.01.2015 Riigikohus – Arvamus kohtute suvepäevade taastamisest PDF-fail
29.08.2014 Sotsiaalministeerium – Arvamus individuaalse töövaidluse lahendamise seaduse eelnõu väljatöötamise kavatsuse kohta
PDF-fail
25.06.2014 Riigikogu sotsiaalkomisjon – Märkused töövõimetoetuse seaduse eelnõu (678 SE) kohta
PDF-fail
13.06.2014 Tartu Ülikooli nõukogu – Pöördumine seoses kavaga kaotada Tartu Ülikooli õigusteaduskond iseseisva akadeemilise üksusena PDF-fail
08.05.2014 Justiitsministeerium – Arvamus kohtute seaduse muutmise seaduse eelnõu kohta
PDF-fail
22.04.2014 Riigikohtu esimees, justiitsminister – Pöördumine kohtute haldamise nõukoja poole seoses tõhusama õigusemõistmise projekti elluviimisega PDF-fail
11.03.2014 Justiitsministeerium – Arvamus kohtute seaduse muutmise seaduse eelnõu väljatöötamiskavatsuse kohta
PDF-fail
06.03.2014
17.03.2014
Riigikogu põhiseaduskomisjon – Märkused (06.03.2014) Justiitsministeeriumi poolt kohtute seaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõule (570 SE) 3. märtsil 2014 esitatud muudatusettepanekute kohta
Täiendav seisukoht (17.03.2014) eelnõule esitatud muudatusettepanekute kohta seoses pankrotihaldurite tasude maksustamisega
PDF-fail
PDF-fail
02.01.2014 Õiguskantsler – Arvamus alates 1. juulist 2013 ametisse asuvate kohtunike ametipensionide kaotamise põhiseaduspärasuse kohta
PDF-fail
06.12.2013 Justiitsministeerium – Arvamus kohtute seaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu kohta
PDF-fail
23.02.2013 Õiguskantsler – Avaldus kohtute seaduse § 84 lõike 2 ja avaliku teenistuse seaduse § 146 punkti 13 põhiseadusele vastavuse kontrollimiseks
PDF-fail