Eesti kohtuid puudutavad materjalid

 

Õigusriik
Euroopa Komisjoni 2023. aasta aruanne õigusriigi kohta. Peatükk õigusriigi olukorra kohta Eestis (05.07.2023)
Euroopa Komisjoni 2022. aasta aruanne õigusriigi kohta. Peatükk õigusriigi olukorra kohta Eestis (13.07.2022)
Euroopa Komisjoni 2021. aasta aruanne õigusriigi kohta. Peatükk õigusriigi olukorra kohta Eestis (20.07.2021)
Euroopa Komisjoni 2020. aasta aruanne õigusriigi kohta. Peatükk õigusriigi olukorra kohta Eestis (30.09.2020)
Kohtunikuamet
Kohtunike eetikakoodeks (2004)
Kohtunike eetikakoodeksi uuendamine. Analüüs (2018)
I ja II astme kohtunike töökoormuse küsitluse tulemuste kokkuvõte (2022)
Kohtunike edutamist puudutava küsimustiku algne kokkuvõte (2022)
Kohtunike sotsiaaltagatiste küsimustiku võrdlev kokkuvõte (2023)
ENCJ Survey on the Independence of Judges (2022)
Kohtute juhtimine
Esimese ja teise astme kohtute arengukava 2020–2023
Kvaliteedijuhtimine Eesti kohtusüsteemis
Selgitus kohtute kvaliteedijuhtimise mõtestamiseks
Kohtute aastaraamatud
Kohtute aastaraamat 2023
Kohtute aastaraamat 2022
Kohtute aastaraamat 2021
Kohtute aastaraamat 2020
Kohtute aastaraamat 2019
Kohtute aastaraamat 2018
Kohtute aastaraamat 2017
Kohtute aastaraamat 2016
Kohtute aastaraamat 2015
Kohtute aastaraamat 2014
Kohtute aastaraamat 2013
Laste osalemine kohtumenetluses
Lapsesõbraliku menetluse meelespea (2018)
Lapse küsitlemise käsiraamat (2016)
Digitaalne kohtupidamine
Kohtute haldamise nõukoja soovitused õigusemõistmise korraldamiseks eriolukorra ajal (2020)
Tartu Maakohtu tsiviilkohtunike 14.11.2018 märgukiri: kantselei kaaskirikohtunike märgukiriistungisekretäride kokkuvõte
Justiitsministeeriumi 18.12.2018 vastus Tartu Maakohtu tsiviilkohtunike märgukirjale: vastuskiri