Teated – 2021

 

   05.07.2021   

Eesti Kohtunike Ühingu juhatus kohtus justiitsminister Maris Lauriga.

   14.06.2021   

Mitmete õiguselukutsete esindajaid koondavate rahvusvaheliste organisatsioonide algatusel toimus esimene rahvusvaheline ausa õigusemõistmise päev (International Fair Trial Day), mille fookuses olid probleemid Türgis. Sellel puhul koostatud ühispöördumisele andis oma toetuse ka Eesti Kohtunike Ühing.

   28.05.2021   

Videokonverentsi vormis toimus Euroopa Kohtunike Ühingu (EAJ) koosolek, millest võtsid ühingu esindajatena osa esimees Indrek Parrest ja aseesimees Anu Uritam.

Koosolekul räägiti EAJ tegevusest ning septembris videokonverentsina toimuvast Rahvusvahelise Kohtunike Ühingu (IAJ) aastakoosolekust (sh IAJ/EAJ juhatuse valimistest). Sõnavõtuga esines Euroopa Kohtute Haldamise Nõukodade Koostöövõrgustiku (ENCJ) president Fillipo Donati, kes rääkis senisest koostööst EAJ-ga ja tulevikuplaanidest. Lisaks oli kõne all kohtunike olukord Poolas, Kreekas, Slovakkias ja Türgis.

   21.05.2021   

Riigikohtu konverentsisaalis "Suur katel" ja veebikeskkonnas Zoom toimus Eesti Kohtunike Ühingu erakorraline üldkoosolek.

Koosolekul osales või oli esindatud kokku 119 liiget. Riigikohtu konverentsikeskuses olid kohapeal 9 juhatuse liiget, videosilla kaudu osales 50 liiget ja 60 liiget olid volitanud teist liiget ennast esindama.

Esimees andis üldkoosolekul ülevaate ühingu juhatuse lähimineviku tegevusest ja lähituleviku plaanidest. Üldkoosolekul kinnitati ühehäälselt ühingu 01.07.2019–30.06.2020 majandusaasta aruanne ning otsustati COVID-19 kogemust arvestades muuta põhikirja selliselt, et otsuste vastuvõtmiseks üldkoosolekut kokku kutsumata ei pea otsuse poolt enam olema kõik ühingu liikmed, vaid piisab sellest, kui otsuse poolt on üle poole ühingu liikmetest (v.a otsused, mille puhul näeb põhikiri ette suuremat häälteenamuse nõude).

Ühingu korraline aastakoosolek on kavas pidada traditsioonilises vormis 26.11.2021.

Üldkoosolekule järgnes Riigikohtu konverentsisaalis peetud ühingu juhatuse koosolek, millel arutati eelkõige 6.–7. augustil Vihulas toimuva laiendatud koosoleku korraldamisega seonduvat.

Täiendavalt arutati kohtutöötajate psühhosotsiaalsete ohutegurite uuringu tulemuste kokkuvõtteid ning otsustas sellest ajendatuna koostada veebiküsitlus, millega uurida eelkõige kohtunike hinnanguid nende töökoormusele ja sellele, mis neid võiks edaspidi motiveerida.

   30.04.2021   

CEELI (Central and East European Law Initiative) Institute avaldas kohtunikele suunatud praktilised juhised kaugkohtupidamiseks (inglise keeles, kuid samas dokumendist on tehtud ka masintõlge saksa keelde).

Dokumendis antakse väga praktilisi juhiseid, mida võiks silmas pidada virtuaal- ja hübriidkohtuistungite pidamisel ning kuidas korraldada tunnistajate kaugülekuulamist, eelkõige kuidas välistada võimalused, et neid n-ö kaamera taga mõjutatakse või nad kasutavad ütluste andmisel lubamatuid abimaterjale.

Juhised töötati välja CEELI instituudi korraldatud kaugkohtupidamise parimate praktikate kursuse raames ning 2021. a juunis on kavas avaldada ka selle dokumendi laiendatud versioon.

   06.04.2021   

Ühingu juhatus edastas Justiitsministeeriumile arvamuse füüsilise isiku maksejõuetuse seaduse eelnõu kohta.

Ühing leidis, et füüsilise isiku maksejõuetuse seaduse eelnõu on kindlasti oluline samm maksejõuetusmenetluste kaasajastamisel. Saneerimisseadus selle praegusel kujul, samuti võlgade ümberkujundamise ja võlakaitse seadus ei ole täitnud eesmärke, mis seadusandjal neid luues olid. Ühing tõdes, et kahtlemata on maksejõuetusmenetluste üheks peamiseks probleemiks olnud see, et avaldus jõuab kohtusse liiga hilja. Eelnõu üritab seda probleemi ületada, mis on idee tasandil õige eesmärk. Ühing märkis, et ei soovi kujundada seisukohta eelnõu koostajate üldisemate õiguspoliitiliste valikute osas ning keskendus arvamuses eelkõige sellele, kuidas võiksid mõjutada kavandatavad seadusmuudatused kohtunike tööd ja kohtute töökoormust. Ühing tegi arvamuses eelnõu osas mitmeid ettepanekud.

   26.03.2021   

Skype'i vahendusel toimus ühingu juhatuse koosolek, millest võtsid täiendavalt osa viis Harju Maakohtu kohtunikku (sh kohtu eelmine ja praegune esimees). Harju Maakohtu kolleegidega arutati eelkõige kohtunike ja teiste kohtutöötajate COVID-19 haigust põhjustava viiruse vastu vaktsineerimisega seonduvat ning kohtunike liig suure töökoormuse põhjuste ja selle leevendamise võimaluste üle.

Koosolekul arutati ühingu aastakoosoleku korraldamise võimalusi ja ühingu põhikirja muutmist, et võimaldada tulevikus võtta vajaduse korral lihtsamalt otsuseid vastu ka üldkoosolekut kokku kutsumata.

Lisaks arutas juhatus kohtunike roteerumise võimalusi teistesse õigusametitesse (eelkõige kohtute seaduse §-d 58 ja 581). Valdavalt leiti, et ilmselt peaksid kohtutes või isegi kohtute üleselt olema kokku lepitud ja paika pandud põhimõtted ning tavad, kuidas kohtunike selline enesetäiendus ning töö muus riigiteenistuses, ülikoolis jm toimub. Tõdeti, et suures osas seab takistusi kohtute suur töökoormus ja kohtusüsteemi ebapiisav rahastatus. Abi võiks siin olla asenduskohtuniku institutsioonist.

Ühingu juhatus otsustas revisjonikomisjoni heakskiidul toetada ühingu eelarvest 500 euroga Rahvusvahelise Kohtunike Ühingu (IAJ) loodud fondi Türgi valitseva režiimi poolt represseeritud kohtunike ja nende perekondade rahaliseks toetamiseks. Ühing on nimetatud fondi ka varem toetanud, kuid otsustas IAJ üleskutse peale teha täiendava panuse. Ühtlasi kutsub juhatus iikmeid üles toetusfondi ka ise eraviisiliselt panustama.

   05.02.2021   

Ühingu juhatus edastas Riigikogu õiguskomisjonile täiendava arvamuse Vabariigi Valitsuse algatatud nn massaegumist puudutava täitemenetluse seadustiku muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (315 SE) kohta.

Ühing jäi oma varasemas arvamuses Justiitsministeeriumile esitatud ettepanekute juurde ning palus ettepanekuid veelkord kaaluda ja nendega eelnõu menetlemisel arvestada. Kooskõlastusringil esitatud ühingu ettepanekutest oli arvestatud vaid ühte – kavandatud menetlusabi puudutav säte (tsiviilkohtumenetluse seadustiku § 181 lg 41) oli Riigikogule esitatud eelnõust välja jäetud.

   05.02.2021   

Zoom'i vahendusel toimus Euroopa Kohtunike Ühingu (EAJ) mitteametlik koosolek, millest võtsid Eesti Kohtunike Ühingu esindajatena osa esimees Indrek Parrest ja juhatuse liige Karin Sonntak.

Üritusel räägiti EAJ viimaste kuude tegevusest ja lähiaja plaanidest. Ilmselt toimub EAJ järgmine aastakoosolek 2021. a juunis ning seda videokonverentsi vormis. Võimalik, et selliselt saab toimuma ka sügisene IAJ aastakoosolek. Lisaks räägiti koosolekul Türgi kohtunike ja nende perekondade abistamisest, olukorrast Poolas, EAJ liikmete (ühingute) tegevuse järelevalvest jm.

   01.02.2021   

Justiitsministeerium edastas vastuse ühingu 29.12.2020 esialgsetele seisukohtadele kehtivate kohtunike ametikitsenduste ajakohasuse ja muutmisvajaduse osas, märkides, et ministeeriumil on 2021. a esimeses pooles kavas töötada välja kohtute seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu, mille käigus on võimalik ühingu ettepanekud tõstatada ning arutada neid kohtute ja teiste koostööpartneritega.

   18.01.2021   

Euroopa Kohtunike Ühingu (EAJ) ja Poola kohtunike ühingu IUSTITIA koostöös toimus webinar, mille teemaks Poola kohtunikkonna olukord ja sellest saadud õppetunnid ning rahvusvahelise toetuse olulisus Poola kolleegide võitluses, samuti räägiti maailmas leviva populismi ohtudest õigusmõistmise autoriteedile üldisemalt. Tegemist oli mõttelise jätkuga Varssavis 11.01.2020 toimunud nn tuhande talaari marsile, mida kajastas ka webinari pealkiri: "The judiciary: possible ways of development. March of a Thousand Gown a year later."

Sõnavõttudega esinesid pea kõikide olulisemate rahvusvaheliste kohtunike ühingute esimehed (sh IAJ, EAJ ja AEAJ presidendid), samuti said sõna Poola kohtunikud, keda valitsuse sanktsioonid ja meetmed on vahetult puudutanud (Igor Tuleya, Beata Morawiec ja Paweł Juszczyszyn).

Täpsem programm on leitav IAJ veebilehel.

   14.01.2021   

Skype'i vahendusel toimus ühingu juhatuse koosolek.

Juhatus pani paika 2021. aasta suuremate ürituste kuupäevad:

Järgmine juhatuse koosolek toimub 26. märtsil.

   01.01.2021   

Eesti Kohtunike Ühingu juhatus soovib kõigile liikmetele ja koostööpartneritele tegusat ja tervet uut aastat!


Vanemad teated