Ühingust

 

Eesti Kohtunike Ühing on 18. detsembril 1991 asutatud mittetulunduslik Eesti Vabariigi kohtunike vabatahtlik ühendus.

Ühingu eesmärgid:

 1. ühendada kohtunikud kutseorganisatsiooniks;

 2. seista kohtute ja kohtunike sõltumatuse eest;

 3. kaitsta kohtunike isiklikke, tööalaseid ja sotsiaal-majanduslikke õigusi ning seaduslikke huve;

 4. kujundada ja hoida kohtunike kutse-eetika taset;

 5. uurida Eesti territooriumil tegutsenud kohtute ajalugu.

Oma eesmärkide saavutamiseks ühing:

 1. korraldab koosolekuid, seminare, konverentse, kutsub kohtunikke arupidamistele kohtute ja kohtunikkonna jaoks tähtsate asjade üle;

 2. korraldab oma liikmeid ühendavaid erialaseid ja seltskondlikke üritusi;

 3. jälgib õigusemõistmist ja kohtusüsteemi puudutavate küsimuste otsustamist riigi- ja kohaliku omavalitsuse organites ning annab arvamusi kohtusüsteemi puudutavate seaduseelnõude ja vajadusel ka teiste seaduseelnõude kohta riigi- või kohaliku omavalitsuse organitele ja teistele organisatsioonidele;

 4. jälgib seaduste rakendumist õigusemõistmisel ning teeb vajaduse korral seaduse algatamise õigust omavatele subjektidele ettepanekuid seaduste täiendamisteks, muutmiseks või tühistamiseks;

 5. annab välja trükiseid ja levitab õigusemõistmise alast informatsiooni;

 6. teeb koostööd teiste organisatsioonidega.