Uuemad teated

 

   Oluline info   

Täpsem teave Eesti kohtunike biograafilise leksikoni koostamise kohta ja andmete esitamiseks vajalike ankeetide vormid on kättesaadavad siin.

Loe edasi

   20.03.2020   

Ühingu juhatuse 20.03.2020 otsusega võeti Eesti Kohtunike Ühingu tegevliikmeks Pärnu Maakohtu kohtunik Rajar Miller.

Loe edasi

   16.03.2020   

Kohtute haldamise nõukoda võttis vastu soovitused õigusemõistmise korraldamiseks eriolukorra ajal.

Loe edasi

   01.03.2020   

Poola kohtunike ühingu "Iustitia" ja Poola prokuröride ühingu "Lex Super Omnia" koostöös on valminud põhjalik raport aastatel 2015–2019 toimunud repressioonidest Poola kohtunike ja prokuröride suhtes.

Loe edasi

   28.02.2020   

Justiitsministeerium selgitas vastuses ühingu juhatuse 29.01.2020 pöördumisele, et kohtunike töövõimehüvitise taastamiseks on taotletud lisavahendeid riigi eelarvestrateegia 2021–2024 protsessist ning täpsem arutelu selles küsimuses toimub kohtute haldamise nõukoja 26.03.2020 istungil.

Loe edasi

   26.02.2020   

Ühingu juhatuse 26.02.2020 otsusega võeti Eesti Kohtunike Ühingu tegevliikmeteks Harju Maakohtu kohtunikud Katrin Mikenberg ja Grete Vahtra.

Loe edasi

   29.01.2020   

Ühingu juhatus edastas justiitsministrile korduva pöördumise seoses 13.03.2019 ettepanekuga luua võimalus maksta kohtunikele töövõimehüvitist nende töövõime püsiva vähenemise või kaotuse korral.

Loe edasi

   27.01.2020   

Ühingu liige ja Tartu Maakohtu esimees Liivi Loide pälvis presidendilt Valgetähe IV klassi teenetemärgi.

Loe edasi

   27.01.2020   

Ühingu juhatus edastas kohtunike eetikanõukogule pöördumise mitmete küsimustega kohtunike eetikakoodeksi punkti 20 (huvide konflikt) tõlgendamisest.

Loe edasi

   16.01.2020   

Ühingu juhatus edastas Justiitsministeeriumile arvamuse kohtute töökoormuse ühtlustamiseks välja töötatud kohtute seaduse ja tsiviilkohtumenetluse seadustiku muutmise seaduse eelnõu kohta.

Loe edasi

   11.01.2020   

Meelis Eerik osales Eesti Kohtunike Ühingu esindajana Varssavis toimunud Poola kohtunike vaikival marsil.

Pretsedenditu demonstratsiooni, mida on nimetatud ka tuhande talaari marsiks, tingis Poola valitsuse jätkuv tegevus kohtute iseseisvuse ja sõltumatuse vähendamisel. Üritusest võttis osa ligikaudu 15 000 inimest ning Poola kohtunike kõrval marssisid kohtunikud enam kui 20-st Euroopa riigist.

Loe edasi

   10.01.2020   

Tartu kohtumajas toimus ühingu juhatuse uue koosseisu esimene koosolek. Koosolekul valiti ühingu aseesimeheks Anu Uritam ja laekuriks Hele Kaldma ning ühingu tegevliikmeks võeti vastu Tartu Halduskohtu kohtunik Reelika Kitsing.

Muu hulgas arutati kohtunike töökoormuse ühtlustamiseks koostatud eelnõu, kohtute infosüsteemi kasutajaõiguste ja menetluste digitaliseerimise ning Harju Maakohtu esimehe suhtes toimuva järelevalve teemasid, samuti küsimust kohtunike igapäevasest läbikäimisest teiste juristkonna liikmetega. Arutuse all olid ka uue juhatuse tegevussuunad ja prioriteedid ning kohtuniku staatust puudutavate küsimuste põhjalikumaks läbitöötamiseks moodustati kohtunike sõltumatuse toimkond, mille tööd koordineerib Daimar Liiv.

Juhatuse laiendatud koosolek toimub traditsioonilise suvelõpuüritusena 28.–29. augustil ja ühingu aastakoosolek 27. novembril.

Loe edasi

   29.11.2019   

Narva-Jõesuus toimus Eesti Kohtunike Ühingu aastakoosolek, millel valiti järgmiseks kaheks aastaks ühingu uued juhtimis- ja kontrollorganid.

Eesti Kohtunike Ühingu esimehena jätkab Tartu Ringkonnakohtu kohtunik Indrek Parrest.

Loe edasi