Uuemad teated

 

   Oluline info   

Täpsem teave Eesti kohtunike biograafilise leksikoni koostamise kohta ja andmete esitamiseks vajalike ankeetide vormid on kättesaadavad siin.

   29.01.2020   

Ühingu juhatus edastas justiitsministrile korduva pöördumise seoses 13.03.2019 ettepanekuga luua võimalus maksta kohtunikele töövõimehüvitist nende töövõime püsiva vähenemise või kaotuse korral.

Loe edasi

   27.01.2020   

Ühingu liige ja Tartu Maakohtu esimees Liivi Loide pälvis presidendilt Valgetähe IV klassi teenetemärgi.

Loe edasi

   27.01.2020   

Ühingu juhatus edastas kohtunike eetikanõukogule pöördumise mitmete küsimustega kohtunike eetikakoodeksi punkti 20 (huvide konflikt) tõlgendamisest.

Loe edasi

   16.01.2020   

Ühingu juhatus edastas Justiitsministeeriumile arvamuse kohtute töökoormuse ühtlustamiseks välja töötatud kohtute seaduse ja tsiviilkohtumenetluse seadustiku muutmise seaduse eelnõu kohta.

Loe edasi

   11.01.2020   

Meelis Eerik osales Eesti Kohtunike Ühingu esindajana Varssavis toimunud Poola kohtunike vaikival marsil.

Pretsedenditu demonstratsiooni, mida on nimetatud ka tuhande talaari marsiks, tingis Poola valitsuse jätkuv tegevus kohtute iseseisvuse ja sõltumatuse vähendamisel. Üritusest võttis osa ligikaudu 15 000 inimest ning Poola kohtunike kõrval marssisid kohtunikud enam kui 20-st Euroopa riigist.

Loe edasi

   10.01.2020   

Tartu kohtumajas toimus ühingu juhatuse uue koosseisu esimene koosolek. Koosolekul valiti ühingu aseesimeheks Anu Uritam ja laekuriks Hele Kaldma ning ühingu tegevliikmeks võeti vastu Tartu Halduskohtu kohtunik Reelika Kitsing.

Muu hulgas arutati kohtunike töökoormuse ühtlustamiseks koostatud eelnõu, kohtute infosüsteemi kasutajaõiguste ja menetluste digitaliseerimise ning Harju Maakohtu esimehe suhtes toimuva järelevalve teemasid, samuti küsimust kohtunike igapäevasest läbikäimisest teiste juristkonna liikmetega. Arutuse all olid ka uue juhatuse tegevussuunad ja prioriteedid ning kohtuniku staatust puudutavate küsimuste põhjalikumaks läbitöötamiseks moodustati kohtunike sõltumatuse toimkond, mille tööd koordineerib Daimar Liiv.

Juhatuse laiendatud koosolek toimub traditsioonilise suvelõpuüritusena 28.–29. augustil ja ühingu aastakoosolek 27. novembril.

Loe edasi

   29.11.2019   

Narva-Jõesuus toimus Eesti Kohtunike Ühingu aastakoosolek, millel valiti järgmiseks kaheks aastaks ühingu uued juhtimis- ja kontrollorganid.

Eesti Kohtunike Ühingu esimehena jätkab Tartu Ringkonnakohtu kohtunik Indrek Parrest.

Loe edasi

   18.11.2019   

Justiitsministeerium edastas vastuse ühingu juhatuse 18.10.2019 pöördumisele seoses KIS-i kasutajaõiguste erakorralise järelevalvega.

Vastuses on kokkuvõtlikult rõhutatud, et KIS sisaldab juurdepääsupiiranguga andmeid ning andmetele juurdepääs on lubatud üksnes seadusega ettenähtud otseste töö- või teenistusülesannete täitmiseks ning üksnes nende täitmiseks vajalikus ulatuses. Isiklikel eesmärkidel on KIS-i õiguste kasutamine keelatud.

Kuna Justiitsministeerium ei kujundanud seisukohta KIS-ist dokumentide allalaadimise lubatavuse või mittelubatavuse osas, ei olnud tegemist järelevalvega kohtute seaduse § 45 tähenduses.

Loe edasi

   18.10.2019   

Ühingu juhatus edastas Justiitsministeeriumile pöördumise seoses kohtute infosüsteemi (KIS) kasutajaõiguste erakorralise järelevalvega.

Loe edasi

   15.10.2019   

Justiitsministeerium teavitas vastuseks ühingu juhatuse 13.09.2019 pöördumisele, et kohtute haldamise nõukoja 20.09.2019 seisukohast tulenevalt on otsustatud muuta paberivabale kohtumenetlusele ülemineku kuupäeva ning senise 01.01.2020 asemel määratakse uus kuupäev koostöös kohtutega ja arvestades erinevate kohtute võimekust.

Loe edasi