Uuemad teated

 

   26.05.2017   

Tartu Maakohtu Viljandi kohtumajas toimus ühingu juhatuse koosolek.

Muu hulgas võeti juhatuse otsusega Eesti Kohtunike Ühingu uuteks tegevliikmeteks Tartu Maakohtu Viljandi kohtumaja kohtunikud Aivar Hint ja Kadi Aavik.

Loe lähemalt

   15.05.2017   

Esimees Virgo Saarmets osales Riigikogu sotsiaalkomisjoni istungil, millel kuulati ära huvigruppide arvamused töövaidluse lahendamise seaduse eelnõu (407 SE) kohta.

Loe lähemalt

   05.05.2017   

Ühing edastas Riigikogu põhiseaduskomisjonile pöördumise kõrgemate riigiteenijate ametipalkade indekseerimise regulatsiooni korrastamise küsimuses.

Loe lähemalt

   24.04.2017   

Eesti Kohtunike Ühing mälestab kauaaegset kolleegi (kohtunikuametis 02.08.1993 – 27.03.2017) ja kallist sõpra, endist Pärnu Maakohtu Rapla kohtumaja juhti ja ühingu pikaaegset liiget Indrek Saart (22.08.1956 – 22.04.2017) ning avaldab sügavat kaastunnet kõigile lähedastele.

   17.04.2017   

Ühing esitas Riigikogu sotsiaalkomisjonile arvamuse töövaidluse lahendamise seaduse eelnõu (407 SE) kohta.

Loe lähemalt

   05.04.2017   

Juhatuse otsusega võeti Eesti Kohtunike Ühingu tegevliikmeks Tallinna Halduskohtu kohtunik Tiia Nurm.

Loe lähemalt

   04.04.2017   

Rahvusvaheline Kohtunike Ühing ja Euroopa Kohtunike Ühing kutsuvad üles loobuma 16. aprilliks 2017 rahvahääletusele pandud Türgi põhiseaduse paranduste heakskiitmisest, kuna presidendivõimu ulatuslik laiendamine ohustab demokraatliku õigusriigi ning võimude lahususe ja tasakaalustatuse säilimist Türgis.

Loe lähemalt

   31.03.2017   

Pärnu Maakohtu Haapsalu kohtumajas toimus ühingu juhatuse koosolek.

Muu hulgas võeti juhatuse otsusega Eesti Kohtunike Ühingu uuteks tegevliikmeteks Tallinna Halduskohtu kohtunikud Kadri Sullin ja Anu Maria Brenner.

Loe lähemalt

   24.03.2017   

Tallinnas Justiitsministeeriumis toimus kohtute haldamise nõukoja istung.

Loe lähemalt

   24.03.2017   

PRESSITEADE

Eesti Kohtunike Ühing (EKoÜ) peab lubamatuks parlamendiliikme isiklikke rünnakuid kohtunike vastu. See kahjustab võimude lahususe ja tasakaalustatuse põhimõtet ning kohtuvõimu autoriteeti.

Igaühe õigus õiglasele kohtulikule arutamisele sõltumatus ja erapooletus kohtus on kõige tõhusamalt tagatud siis, kui asja otsustav kohtunik on kaitstud igasuguste rünnete eest, mis on suunatud kohtuniku isiku vastu, kuid tulenevad kohtuniku kutsetööst. Iga inimese õigus õiglasele kohtulikule arutamisele hõlmab ka õigust nõuda ja eeldada, et kõiki pädevate kohtute tehtud jõustunud otsuseid täidetakse. Rahvaesindaja üleskutse mitte täita jõustunud otsuseid ohustab ilmselgelt õigusriigi toimimist.

Rõhutame, et kohtuotsuste põhjendustega võib mitte nõustuda ja neile vastu vaielda ning kahtlemata võivad seda teha ka Riigikogu liikmed, kuid see ei tohi kasvada otsuse teinud kohtunike isiklikuks ründamiseks.

Riigikogu liikmete kriitika kohtuotsuste suhtes ei ohusta õigusriikluse, võimude lahususe ja kohtuvõimu sõltumatuse põhimõtteid. Küll aga on ohtlikud parlamendi kõnetoolist esitatud nõuded võtta kohtunikud vastutusele selle eest, et nad täitsid oma ametiülesandeid, mõistes õigust oma südametunnistuse järgi kooskõlas Eesti Vabariigi põhiseaduse ja seadustega.

Kui kohtunike tegevuse seaduslikkus tekitab mingeid kahtlusi, tuleb neid kontrollida kehtestatud menetlusreeglite kohaselt kõrgema astme kohtus. Ka kohtuotsuste sisulise õiguspärasuse kontrollimiseks on olemas asjakohane menetluskord.

EKoÜ taunib 20. märtsi 2017 Riigikogu istungil arupärimise "Samast soost isikute abielu kandmise kohta rahvastikuregistrisse" arutelu käigus Riigikogu saadik Martin Helme ja teiste arupärijate seisukohtades väljenduvat suhtumist. Avaldame lootust, et jõustunud kohtulahendite kriitika jääb edaspidi elementaarse viisakuse ja argumenteeritud arutelu piiridesse.

Eesti Kohtunike Ühingu juhatuse liikmed
Peeter Pällin
Jüri Ilvest
Henn Jõks
Heli Käpp
Imbi Sidok-Toomsalu
Ingeri Tamm
Leanika Tamm
Anu Uritam

   03.03.2017   

Esimees Virgo Saarmets osales Tartus Vanemuise kontserdimajas toimunud Eesti Advokatuuri üldkogul.

Loe lähemalt

   20.02.2017   

Ühing esitas Justiitsministeeriumile arvamuse halduskohtumenetluse tõhustamiseks halduskohtumenetluse seadustiku, riigilõivuseaduse ja riigi õigusabi seaduse muutmise seaduse eelnõu kohta.

Loe lähemalt

   27.01.2017   

Harju Maakohtu Tartu mnt kohtumajas toimus ühingu juhatuse koosolek.

Muu hulgas võeti juhatuse otsusega Eesti Kohtunike Ühingu tegevliikmeteks Tartu Maakohtu kohtunik Hele Ilisson, Riigikohtu kohtunik Nele Parrest ning Harju Maakohtu kohtunikud Mihkel Roos ja Enely Sepp.

Loe lähemalt