Uuemad teated

 

   02.08.2018   

Eesti Kohtunike Ühing mälestab ühingu pikaaegset liiget ja endist riigikohtunikku Jüri Rätsepat (03.07.1935 – 01.08.2018) ning avaldab sügavat kaastunnet kõigile lähedastele.

   13.07.2018   

Ühingu juhatus esitas Justiitsministeeriumile arvamuse justiitsministri 08.02.2018 määruse nr 7 "Maa-, haldus- ja ringkonnakohtu kantselei kodukord" muutmise kohta, mis puudutab kohustuslikku üleminekut digitoimikule tsiviil- ja haldusasjades tervikuna alates 01.01.2020.

Loe lähemalt

   09.07.2018   

Ühingu juhatus esitas Justiitsministeeriumile arvamuse kohtute seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu kohta, mis puudutab asenduskohtuniku instituuti.

Loe lähemalt

   02.07.2018   

Euroopa Komisjon algatas rikkumismenetluse seoses õigusriigi põhimõtte süsteemse ohustamisega Poolas. Komisjon saatis Poolale märgukirja, et kaitsta Poola ülemkohtu sõltumatust. Uue Poola ülemkohtu seadusega (jõustub 03.07.2018) alandatakse ülemkohtunike pensionilemineku iga seniselt 70-lt aastalt 65-le, mille tulemusel võidakse sundida ametist lahkuma rohkem kui kolmandik ülmekohtunikest (27 kohtunikku 72-st), sealhulgas peaks enne kuueaastase ametiaja lõppu pensionile minema ka Poola ülemkohtu esimees Malgorzata Gersdorf.

Loe lähemalt

   29.06.2018   

Ühingu juhatus esitas Justiitsministeeriumile ettepaneku lisatasude kehtestamiseks kohtunike teenistusaastate eest.

Loe lähemalt

   26.06.2018   

Ühingu juhatus edastas Justiitsministeeriumile pöördumise seoses kohtute infosüsteemi kasutajaõiguste erakorralise järelevalvega.

Loe lähemalt

   20.06.2018   

Eesti Päevaleht avaldas pika intervjuu Krakowi ringkonnakohtu kohtuniku Dariusz Mazur'iga, mille põhiküsimuseks oli Poola kohtusüsteemis tänaseks kujunenud kriitiline olukord ja veelgi tumedamad tulevikuväljavaated. D. Mazuri hinnangul on Poola kohtusüsteem oma sõltumatuse kaotamise äärel ning kui Euroopa Kohus ei sekku, siis juhtub see juba 3. juulil 2018, kui jõustub seadus, millega kaotab töö umbes 40% kõrgeima kohtu kohtunikest.

Artiklis on muu hulgas rõhutatud üht Poola kolleegi õpetlikku tähelepanekut: "Ehkki muudatusi on teinud demokraatlikult valitud parlament, on neid ümberkorraldusi tehes rikutud kõiki demokraatia aluspõhimõtteid."

D. Mazur viibis Tallinnas seoses ettekande pidamisega Euroopa Halduskohtunike Ühingu konverentsil, mille teemaks oli kohtunike staatus Euroopas.

Loe lähemalt

   14.–16.06.2018   

Tallinnas toimus Euroopa Halduskohtunike Ühingu (Association of European Administrative Judges) sõltumatuse ja tõhususe töörühma konverents, mille teemaks oli kohtunike staatus, ning ürituse raames leidis aset ka AEAJ aastakoosolek.

Loe lähemalt

   04.06.2018   

Vikerraadio saates Uudis+ uuriti Eesti Kohtunike Ühingu esimehelt Indrek Parrestilt, mida tooks endaga kaasa Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna (EKRE) sõnastatav justiitsreform.

Loe lähemalt

   01.06.2018   

Eesti Filmimuuseumis toimus ühingu juhatuse laiendatud koosolek noorkohtunikega. Koosolekul võeti ühingu tegevliikmeks Tallinna Halduskohtu Tallinna kohtumaja kohtunik Ruth Prigoda ja ühingust lahkus omal soovil Pärnu Maakohtu Pärnu kohtumaja kohtunik Igor Pütsep.

Loe lähemalt

   31.05.2018   

Ühingu juhatus esitas Justiitsministeeriumile arvamuse kriminaalmenetluse seadustiku ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu kohta.

Loe lähemalt

   24.–26.05.2018   

Saksamaal Berliinis toimus Euroopa Kohtunike Ühingu aastakoosolek, millel esindasid Eesti Kohtunike Ühingut juhatuse liikmed Mari-Liis Avikson ja Tambet Tampuu.

Loe lähemalt

   26.04.2018   

Reedel, 20. aprillil toimus Tallinna Ringkonnakohtu ruumides ühingu juhatuse koosolek.

Loe lähemalt

   25.04.2018   

Ühing esitas õiguskantslerile arvamuse seoses Eesti Advokatuuri pöördumisega tsiviilkohtumenetluse seadustiku § 3141 lõike 1 rakenduspraktika kohta. Oma seisukohas ei nõustunud ühing advokatuuri hinnanguga, et TsMS § 3141 lg 1 rakenduspraktika on kujunenud põhiseadusevastaseks. Samuti leiti, et TsMS § 3141 lg 1 on endiselt vajalik selleks, et välistada menetluste takerdumist olukorras, kus pahatahtlikud menetlusosalised hoiduvad kõrvale menetlusdokumentide vastuvõtmisest.

Loe lähemalt

   23.04.2018   

Eesti Kohtunike ühingu esimees Indrek Parrest vastas Martin Helme tormihoiatusele kõigile kohtunikele, et kuigi kohtud võiksid oma otsuseid senisest enam selgitada ja tegevusi kommunikeerida, on menetlusosaliste seas möödunud aasta lõpul läbiviidud uuringust selgunud, et ligi 80% kohtus käinud inimestest peab süsteemi usaldusväärseks.

Loe lähemalt

   28.02.2018   

2018. a veebruaris on Eesti Kohtunike Ühingu uuteks tegevliikmeteks võetud järgmised kohtunikud:

Loe lähemalt

   23.02.2018   

Ühingu juhatus esitas Justiitsministeeriumile arvamuse justiitsministri 27.10.2005 määruse nr 46 "Maa- ja halduskohtute kohtumajade täpsed asukohad ja teeninduspiirkonnad ning ringkonnakohtute asukohad" muutmise määruse eelnõu kohta, leides kokkuvõtlikult, et eelnõu seletuskirjas puudub piisav sisuline analüüs, mis toetaks kohtumajade teeninduspiirkondade muutmise põhjendatust.

Loe lähemalt

   08.02.2018   

Riigikohtu esimees andis 8. veebruaril 2018 kohtunike täiskogu vastuvõtul kohtute aumärgi ühingu kauaaegsele esimehele kohtunik Meelis Eerikule. Teda tunnustati kohtute aumärgiga silmapaistva panuse eest kohtute omavalitsusorganites ja töögruppides osalemise eest. Kohtunike ühingu juhatus õnnitleb Meelis Eerikut tunnustuse puhul ja soovib edu edaspidiseks!

Loe lähemalt

   05.02.2018   

Ühingu aseesimehe Anu Uritame sulest ilmus ajalehe Postimees veebiväljaandes arvamuslugu "Justiitsaktivismist ja kohtute kontrollimisest".

Viimasel ajal on avalikkuses kõlanud väited, et Eesti kohtusüsteem vajab põhjalikku reformimist. Kohtunikele on ette heidetud alusetut justiitsaktivismi, kuigi terminil justiitsaktivism (ehk kohtulik aktivism) puudub üheselt defineeritud ja rahvusvaheliselt tunnustatud tähendus. Termini loojale on ette heidetud, et ta ei suutnud välja tuua, kas justiitsaktivism on hea või halb. Illustreerimaks, kuivõrd keeruline on defineerida kohtulikku aktivismi kui positiivset või negatiivset nähtust, võib tuua näiteid ajaloost.

Enamikul Eesti kohtulahenditest ei ole aga justiitsaktivismiga mingit seost. Kohus langetab otsuseid, tõlgendades ja kohaldades kehtivat seadust. Mitte iga lahend, mis mõnele poliitilisele jõule või menetluse poolele tundub ebameeldiv või arusaamatu, ei ole justiitsaktivism. Kui keegi soovib justiitsaktivismi kaardile tuginedes seada kohtute üle sisse täitevvõimu kontrolli, tasuks pigem hakata mõtlema, millist eesmärki tegelikult saavutada soovitakse.

Loe lähemalt

   23.01.2018   

Ühing esitas Justiitsministeeriumile arvamuse kohtute seaduse muutmise seaduse eelnõu väljatöötamiskavatsuse kohta. Väljatöötamiskavatsus puudutab järgmisi teemasid: asenduskohtuniku institutsiooni loomine, ringkonnakohtute kolleegiumide esimeeste nimetamine ja ametiaeg, kohtute ressursikasutuse tõhustamine, kiirete menetlustoimingute tegemine väljaspool kohtu tööaega ja selle tasustamine.

Loe lähemalt

   19.01.2018   

Viru Maakohtu Jõhvi kohtumajas toimus juhatuse uue koosseisu esimene koosolek, millel valiti ühingu uueks aseesimeheks Anu Uritam ja laekuriks Mari-Liis Avikson.

Muu hulgas olid arutuse all uue juhatuse tegevussuunad ja prioriteedid ning pandi paika 2018. aasta ürituste toimumisajad:

Loe lähemalt

   10.01.2018   

Riigikohtu ja Justiitsministeeriumi tellimusel Eesti Uuringukeskuse poolt 2017. a septembris läbi viidud menetlusosaliste rahulolu-uuringu tulemused kinnitavad kõrget usaldust Eesti kohtusüsteemi vastu.

Küsitluse tulemuste kohaselt peab kohtusüsteemi väga usaldusväärseks või pigem usaldusväärseks 88% advokaatidest ja 97% prokuröridest. Kohtusse pöördunud ja kohtus käinud inimestest pidas kohtusüsteemi usaldusväärseks keskmiselt 80% vastanutest.

Uuring on avalikult kättesaadav Riigikohtu veebilehel ning sisaldab muu hulgas võrdlust 2013. a juunis korraldatud samalaadse küsitluse tulemustega.

Loe lähemalt

   04.01.2018   

Eesti Kohtunike Ühingu uue juhatuse esimene koosolek toimub 19. jaanuaril Jõhvi kohtumajas.

2018. aastal toimuvad rahvusvahelised kohtunike üritused järgmiselt:

Loe lähemalt

   01.01.2018   

Eesti Kohtunike Ühingu juhatus soovib kõigile liikmetele ja koostööpartneritele tegusat uut aastat!

   01.12.2017   

Kohtla-Järve Kultuurikeskuses toimus Eesti Kohtunike Ühingu aastakoosolek, millel valiti järgmiseks kaheks aastaks uued juhtimis- ja kontrollorganid.

Ühingu uus esimees on Tallinna Ringkonnakohtu kohtunik Indrek Parrest.

Loe lähemalt