Uuemad teated

 

   07.09.2018   

Ühingu veebilehele on lisatud Riigikohtu tellimusel filosoofiaõppejõud dr Aive Pevkuri poolt 2018. a mais koostatud mahukas analüüs kohtunike eetikakoodeksi uuendamisest.

Loe lähemalt

   31.08.2018   

Ühingu esimees Indrek Parrest ja Tallinna Ringkonnakohtu esimees Villem Lapimaa osalesid Soomes Helsinkis toimunud Põhjamaade kohtunike ühingute koosolekul, millel arutati kohtunikkonna olukorda Poolas ning Põhja- ja Baltimaade ning Poola kohtunike ühingute koostöö võimalusi. Koosolekul võeti vastu resolutsioon seoses poliitilise sekkumisega Poola kohtusüsteemi.

Loe lähemalt

   24.–25.08.2018   

Muhumaal toimus ühingu traditsiooniline suvelõpuüritus ja laiendatud koosolek, millest võttis osa 48 ühingu liiget. Koosolekul võeti ühingu tegevliikmeks Tartu Maakohtu Võru kohtumaja kohtunik Kristiina Kask.

Loe lähemalt

   17.08.2018   

Juhatuse 17.08.2017 elektroonilise hääletamise tulemusel võeti Eesti Kohtunike Ühingu tegevliikmeks Tallinna Halduskohtu kohtunik Tristan Ploom.

   02.08.2018   

Eesti Kohtunike Ühing mälestab ühingu pikaaegset liiget ja endist riigikohtunikku Jüri Rätsepat (03.07.1935 – 01.08.2018) ning avaldab sügavat kaastunnet kõigile lähedastele.

   13.07.2018   

Ühingu juhatus esitas Justiitsministeeriumile arvamuse justiitsministri 08.02.2018 määruse nr 7 "Maa-, haldus- ja ringkonnakohtu kantselei kodukord" muutmise kohta, mis puudutab kohustuslikku üleminekut digitoimikule tsiviil- ja haldusasjades tervikuna alates 01.01.2020.

Loe lähemalt

   09.07.2018   

Ühingu juhatus esitas Justiitsministeeriumile arvamuse kohtute seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu kohta, mis puudutab asenduskohtuniku instituuti.

Loe lähemalt

   02.07.2018   

Euroopa Komisjon algatas rikkumismenetluse seoses õigusriigi põhimõtte süsteemse ohustamisega Poolas. Komisjon saatis Poolale märgukirja, et kaitsta Poola ülemkohtu sõltumatust. Uue Poola ülemkohtu seadusega (jõustub 03.07.2018) alandatakse ülemkohtunike pensionilemineku iga seniselt 70-lt aastalt 65-le, mille tulemusel võidakse sundida ametist lahkuma rohkem kui kolmandik ülmekohtunikest (27 kohtunikku 72-st), sealhulgas peaks enne kuueaastase ametiaja lõppu pensionile minema ka Poola ülemkohtu esimees Malgorzata Gersdorf.

Loe lähemalt

   29.06.2018   

Ühingu juhatus esitas Justiitsministeeriumile ettepaneku lisatasude kehtestamiseks kohtunike teenistusaastate eest.

Loe lähemalt

   26.06.2018   

Ühingu juhatus edastas Justiitsministeeriumile pöördumise seoses kohtute infosüsteemi kasutajaõiguste erakorralise järelevalvega.

Loe lähemalt

   20.06.2018   

Eesti Päevaleht avaldas pika intervjuu Krakowi ringkonnakohtu kohtuniku Dariusz Mazur'iga, mille põhiküsimuseks oli Poola kohtusüsteemis tänaseks kujunenud kriitiline olukord ja veelgi tumedamad tulevikuväljavaated. D. Mazuri hinnangul on Poola kohtusüsteem oma sõltumatuse kaotamise äärel ning kui Euroopa Kohus ei sekku, siis juhtub see juba 3. juulil 2018, kui jõustub seadus, millega kaotab töö umbes 40% kõrgeima kohtu kohtunikest.

Artiklis on muu hulgas rõhutatud üht Poola kolleegi õpetlikku tähelepanekut: "Ehkki muudatusi on teinud demokraatlikult valitud parlament, on neid ümberkorraldusi tehes rikutud kõiki demokraatia aluspõhimõtteid."

D. Mazur viibis Tallinnas seoses ettekande pidamisega Euroopa Halduskohtunike Ühingu konverentsil, mille teemaks oli kohtunike staatus Euroopas.

Loe lähemalt

   14.–16.06.2018   

Tallinnas toimus Euroopa Halduskohtunike Ühingu (Association of European Administrative Judges) sõltumatuse ja tõhususe töörühma konverents, mille teemaks oli kohtunike staatus, ning ürituse raames leidis aset ka AEAJ aastakoosolek.

Loe lähemalt